چرا برای اتاق مجازی لحظه‌نگار از بیگ‌بلوباتن استفاده کردیم؟

چرا برای اتاق مجازی لحظه‌نگار از بیگ‌بلوباتن استفاده کردیم؟

امکان نظرسنجی و رأی‌گیری آنلاین به لحظه‌نگار اضافه شد