آغاز همکاری «لحظه‌نگار» و «ابر آروان» برای ارائه خدمات پایدارتر