چگونه تاخیر در نمایش تبلیغات را به کمتر از یک ثانیه رساندیم؟